K.V.K.K.

Son Güncelleme: 16.03.2024

DEMİR PHARMA KOZMETİK TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) METNİ

1. AMAÇ

1.1. Bu metin, Demir Pharma Kozmetik Ticaret A.Ş. (bundan sonra "Şirket" olarak anılacaktır) tarafından işlenen kişisel verilerin korunmasına yönelik esasları belirlemektedir. Bu metin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

2. TANIMLAR

2.1. "Kişisel Veri": Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

2.2. "İşleme": Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder, örneğin toplama, kayıt, saklama, depolama, değiştirme, güncelleme, aktarım, paylaşım, dağıtım, anonim hale getirme, yok etme vb.

2.3. "Veri Sorumlusu": Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

2.4. "Veri İlgilisi": Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

3.1. Şirket, KVKK'ya uygun olarak kişisel verileri yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işler.

3.2. Kişisel veriler, yasalara uygun olarak ve veri ilgililerinin haklarına saygı gösterilerek işlenir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. Şirket, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, yetkisiz erişimlere karşı korumak, veri güvenliğini sağlamak ve gizliliğini korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır.

4.2. Şirket, kişisel verilerin saklanması, kullanılması ve imha edilmesi süreçlerinde KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hareket eder.

5. VERİ İLGİLİSİNİN HAKLARI

5.1. Veri ilgileri, KVKK kapsamında kendileriyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve KVKK'da belirtilen diğer haklara sahiptirler.

5.2. Veri ilgileri, KVKK kapsamında sahip oldukları hakları kullanmak için Şirket ile iletişime geçebilirler.

6. UYGULAMA VE DEĞİŞİKLİKLER

6.1. Bu metin, Şirket tarafından KVKK kapsamında uygulanacaktır.

6.2. Şirket, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde değişiklik olduğunda, bu değişikliklere uyum sağlayacak şekilde bu metni güncelleyebilir.

Bu metin, taraflar arasında karşılıklı rıza ile kabul edilmiş ve imzalanmıştır.

Demir Pharma Kozmetik Ticaret A.Ş.